Allmänna inköpsvillkor

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal mellan Quatra och leverantören med hänvisning till de regler som gäller för insamling, transport och bearbetning eller omvandling av organiskt avfallsmaterial från livsmedelsindustrin.


Om leverantören har egna allmänna villkor ska dessa frångås i sin helhet och dessa villkor ska ersätta dem, om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits.

2. KRAV FÖR ANVÄND MATOLJA (UCO)

UCO samlas in för omvandling till ett sekundärt råmaterial för en användbar tillämpning.

Därför måste UCO tillhandahållas i enlighet med tillämpliga föreskrifter och Quatras specifikationer:


  • oförorenat använt stekfett och olja av livsmedelskvalitet;
  • fri från alla ämnen som inte härrör från livsmedelsberedning;
  • fria från främmande inerta material såsom metaller, plaster, papper etc. med undantag för förpackningsmaterial som tillåts av Quatra;
  • fri från vatten.

3. KRAV PÅ LEVERANTÖREN

Leverantören måste tillhandahålla UCO av en kvalitet som överensstämmer med avtalet mellan Quatra och leverantören.

Innan leverantören kan erbjuda Quatra UCO måste leverantören garantera och vid behov visa at:

  • Den UCO som presenteras överensstämmer med avtalet mellan Quatra och leverantören, och det är garanterat att den UCO som presenteras inte har kontaminerats med något annat material som är främmande för matberedningen.
  • Om Quatra så kräver måste leverantören bekräfta detta skriftligen till Quatra på det sätt som används av Quatra.

Leverantören vidtar nödvändiga åtgärder för att (kunna) separera UCO på ett adekvat sätt så att det inte finns någon risk för kontaminering eller att någon sådan risk kan uppstå.

Leverantören lagrar UCO i de behållare som tillhandahålls av Quatra för detta ändamål och säkerställer att dessa inte (även) används för andra ändamål. Behållarna är tillverkade av polyeten och värmebeständiga upp till max. 70°C. Dessa kärl ska skyddas från regn och alltid förseglas efter användning. Leverantören ser till att obehörig personal inte har tillgång till dessa kärl.

Om leverantören inser att UCO har kontaminerats med annat avfallsmaterial måste Quatra informeras utan dröjsmål.

4. QUATRAS SKYLDIGHETER

Om den UCO som presenteras uppfyller de överenskomna specifikationerna, förbinder sig Quatra att:

  • acceptera UCO, presenterat av leverantörer som accepterats av Quatra;
  • återvinning av UCO för att skapa ett återanvändbart råmaterial enligt gällande lagar;
  • tillhandahålla all lagstadgad dokumentation;

5. QUATRAS INSPEKTIONSKRAFT

Quatra har rätt att inspektera UCO i alla faser av produktionsprocessen på leverantörens plats, såväl före och under överföringen till Quatra. Leverantören ska vidta alla åtgärder för att säkerställa att en sådan inspektion utförd av Quatra fortskrider korrekt och adekvat.

Om Quatra vid en inspektion finner att den UCO som erbjuds Quatra inte överensstämmer med avtalet mellan leverantören och Quatra, kommer Quatra omedelbart att informera leverantören om detta och Quatra har rätt att vägra UCO eller betrakta den i sin helhet som avfallsmaterial för förstörelse.

6. KONTAMINERING MED AVFALL

Om Quatra efter godkännande upptäcker att UCO är förorenat med annat material som inte uppfyller de överenskomna specifikationerna, kommer Quatra betrakta att leverantören felat och föreslå en lösning.

Om Quatra och leverantören inte når en överenskommelse, är Quatra bemyndigad att få den förorenade UCO som presenteras av leverantören avlägsnad för förstörelse, i sin helhet och utan leverantörens uttryckliga tillstånd, samt att få kostnaderna för att göra det ersatta från leverantören.

Om flagranta avvikelser upptäcks i sammansättningen av den accepterade UCO kommer Quatra att informera lämpliga statliga organ.

7. BRIST

Om en av parterna underlåter att fullgöra någon av sina överenskomna förpliktelser eller att göra det i tid eller tillräckligt och detta kan hänföras till den parten, har den andra parten rätt att säga upp avtalet helt eller delvis, utan några närmare detaljer eller rättsligt ingripande, genom värdebrev, eller för att helt eller delvis avbryta genomförandet av avtalet utan att vara skyldig att lämna någon ersättning, trots alla dess övriga rättigheter.

Alla skador och kostnader kopplade till en brist från leverantörens sida kommer att ersättas från leverantören.

8. ANSVAR MOT QUATRA

Leverantören är ansvarig för eventuell skada, hur den än uppstår, till följd av tillhandahållande av material som avviker från vad som har avtalats.

Leverantören ska skydda Quatra fullt ut mot skadeanspråk från tredje part i den mån de är kopplade till tillhandahållarens tillhandahållande av material som inte överensstämmer med vad som överenskommits mellan Quatra och leverantören.

9. ANSVAR MOT UCO-LEVERANTÖRER

Om det vid fullgörandet av avtalet inträffar en oväntad händelse som leder till ansvar från Quatras sida, ska detta ansvar begränsas till det eller de belopp som försäkringsgivaren av den av Quatra tecknade ansvarsförsäkringen tillåter, inklusive den risk som Quatra bär i samband med den försäkringen.

Quatra Service ansvar är begränsat till skador som är ett resultat av avsiktligt fel eller medveten hänsynslöshet av Quatra eller någon person för vilken Quatra är ansvarig enligt lag.

10. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Dessa allmänna villkor förringar inte tillämpligheten av den relevanta lagstiftningen - inklusive eventuella ändringar av den tillämpliga lagstiftningen - eftersom detta gäller Quatra och leverantören och till UCO som tillhandahålls, oavsett, i den mån den tillämpliga lagstiftningen påverkar innehållet eller effekten av klausuler mellan Quatra och leverantören.

Om någon klausul i dessa allmänna villkor inte gäller eller bryter mot allmän ordning eller lagen, ska endast klausulen i fråga anses oskriven men de återstående klausulerna kommer att förbli fullt giltiga.

11. TILLÄMPLIG LAG

Avtalet, inklusive dessa villkor, mellan Quatra och leverantören är exklusivt föremål för svensk lag. Eventuella tvister som kan uppstå i samband med detta kontrakt, inklusive tvister om dess existens och giltighet, ska förmedlas exklusivt av den auktoriserade svenska domstolen.

12. ÄNDRING

Quatra förbehåller sig alltid rätten att ändra innehållet i dessa villkor. Ändrade allmänna villkor träder inte i kraft innan dessa ändringar har gjorts kända för UCO-leverantören.

Tillgänglig för inspektion på Quatras kontor på Skalles Väg 14, 605 78 Norrköping och på www.quatra.com